top of page

yritysVALMENNUKSET

Projektin valmennukset perustuivat yritysvalmennuspakettiin, jonka avulla yritys tai muu organisaatio pystyy arvioimaan robotiikan tuomia mahdollisuuksia ja riskejä. Yritysvalmennuspaketti oli tarkoitettu kaikkien osatoteuttajien käytännöntyökaluksi omalla alueellaan. Näin myös luotiin yhtenevä käytäntö valmennuksiin. Metropolia AMK vastasi yritysvalmennuspaketin luomisesta ja perehdyttämisestä hankkeen osatoteuttajien käyttöön.

Anchor 1

Valmennuksien tueksi luotiin teoreettinen malli, jonka avulla yrityksen rooli koko arvoketjussa selviää yrityksen johtoryhmälle. Luotavan mallin avulla yrityksen johtoryhmä näkee selkeästi, kuinka robotiikka muuttaa koko toimialan arvo- ja toimitusketjun logiikkaa ja rakennetta, ja pystyy siihen ennakolta varautumaan.

Valmennuksessa kartoitettiin yritysten tilanne ja toimintaolosuhteet sekä odotettavissa olevat muutokset. Tuloksena yrityksiin rakentuu yrityskohtainen tilanneanalyysi, joka toimii myös pohjana yrityksen tuleville kehityssuunnitelmille, joiden avulla yritys voi alkaa varautua robotiikan tuomaan muutokseen proaktiivisesti sekä suunnitella ja kehittää robotiikan kokeilemista ja/tai käyttöönottoa.

Hankkeen kukin oppilaitos toteutti yritysvalmennukset omalla alueellaan. Valmennuksiin valituille yrityksille tehtiin mallin mukainen kartoitus. Valmennuksessa kartoitettiin robotiikan todennäköiset vaikutukset yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet, joilla yritys pysyy elinvoimaisena ja voi kehittää liiketoimintaansa. Tavoitteena oli lisätä robotiikalla ja automaatiotekniikalla valmennettavalle yritykselle liiketoiminnallista etua, tuottavuuden ja tuotannon suorituskyvyn nousua heti sekä tulevaisuuteen tähdäten. Valmennuksien tehtävänä oli myös aktivoida yrityksiä hankkeessa toteutettuihin robotiikkatestauksiin.

Valmennuksien tärkein tavoite oli saada kohdeyrityksen henkilöt miettimään ja pohtimaan uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia sekä toimialan muutoksen tarvetta yrityksen omista lähtökohdista. Valmennettavien pitää oivaltaa käsiteltävien ilmiöiden merkitys ja niiden tuomat mahdollisuudet ja oppia näin hyödyntämään uutta tietoa, sekä tunnistaa teknologian tuomat mahdollisuudet ja turhuudet. Tavoitteena on löytää kehittymisen taustalla olevia monimutkaisia, uusia mahdollisuuksia, organisaation kulttuuriin ja kehityshistoriaan kytkeytyviä tekijöitä.

 

Yritysvalmennukset sisälsivät valmennuspäivän toteuttamisen yrityksille, tulosten analyysin ja raportoinnin. Tilanneanalyysin tehtävänä oli toimia pohjana tuleville kehityssuunnitelmille, joiden avulla yritys voi alkaa varautua robotiikan ja automaation tuomiin muutostarpeisiin proaktiivisesti ja alkaa suunnitella robotiikan tai automaatiotekniikan kokeilemista ja/tai käyttöönottoa. Suunnitelmat tulee tehdä valmennettavan yrityksen yritysstrategia huomioiden. Ne mahdollistavat yritykselle olemassa olevan toiminnan mukauttamista robotiikan tuomiin haasteisiin, osoittavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttavat yritystä havaitsemaan henkilöstönsä ja asiakkaidensa uudet osaamistarpeet.

bottom of page