top of page

VALMENNUSMATERIAALI

Yritysvalmennus

Yritysvalmennuksen tarkoituksena on saada kohdeorganisaation henkilöt miettimään ja pohtimaan toimintaansa uudesta näkökulmasta ja kyseenalaistamaan nykyiset toimintamallit. Valmennettavien pitää oivaltaa käsiteltävien ilmiöiden merkitys ja niiden tuomat mahdollisuudet ja oppia näin hyödyntämään uutta tietoa sekä tunnistaa teknologian tuomat mahdollisuudet ja turhuudet.

Tukeaksemme yritysvalmennuksien järjestämistä, olemme kehittäneet valmennuskonseptia edelleen. Uusina työkaluina olemme julkaisseet valmentajan käsikirjan ja valmennuksen aikana hyödynnettävän valmennettavien työkirjan. Tämän lisäksi julkaisemme myös mallin valmennuksissa käytettävästä esitysmateriaalista, joita valmentajat voivat käyttää pohjana valmistellessaan omaa esitystään.

Valmennustapahtuman käsikirja

Valmennustapahtuman käsikirjan tavoitteena on tiivistää koulutus ja konsultointimateriaaliksi tehdyn kirjan sisältöä, niin että se helpottaa valmennustapahtuman sisällön suunnittelua. Käsikirja myös tukee tilaisuuden toteuttamista valmennustapahtuman aikana. Siihen on myös koottu valmennusmenetelmän keskeisimmät teemat, jotka tukevat valmennuksen aikana käsiteltäviä asioita. Aineistoon on lisätty myös teoriaa ja tietoa, jotka auttavat hahmottamaan kunkin osakokonaisuuden sisältöä ja niihin liittyviä esimerkkikysymyksiä. Yhdessä alla olevan esitysmateriaalin kanssa valmentajan on helppo muotoilla aina kunkin valmennettavan organisaation tavoitteisiin sopiva sisältö.

Klikkaa kuvaa ja katso julkaisu!

Avaa ja lataa pdf julkaisu viereisestä painikkeesta

Valmennustapahtuman työkirja

Klikkaa kuvaa ja katso julkaisu!

Avaa ja lataa täytettävä pdf julkaisu viereisestä painikkeesta

Koulutus- ja konsultointikirja

Syntyi kirja kehittämisestä ja konsultoinnista. Lähtökohtana oli koota kokonaisuus, jonka pohjalta on mahdollista luoda tilanne, jossa organisaation vastuuhenkilöt voivat tarkastella tilannettaan realistisesti ja avoimesti nykyisten ja tulevien mahdollisuuksia ja haasteiden kannalta. Kirjan tehtävänä oli tukea ennen kaikkea Roboreel-projektin tavoitteita ja toimia hankkeessa koulutus-materiaalina ja oppaana yrityksille toteutettavien seminaarien ja koulutusten tukena. Kirjaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu pelkästään Roboreel-projektin käyttöön vaan myös jatkossa sen tarkoitus on tukea oppilaitoksia verkostoitumisessa ja yritysyhteistyön kehittämisessä. 

 

Se soveltuu myös yleisteokseksi kehittämiseen ja oppikirjaksi organisaatioiden kehittämiseen. Tavoite oppaan tekemiseksi oli, että se voi toimia toimintaympäristön tarkastelun ohjeistuksena nykytilaa analysoitaessa ja kehittämisen kohteita määriteltäessä. Samalla mallia voidaan hyödyntää mahdollisten muutostilanteiden havainnointiin ja pohjana erilaisten vaihtoehtojen hahmottamiseen, kun tulevista kehittämisen toimenpiteistä päätetään.

Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa -julkaisun kansikuva
Metropolian Ammattikorkeakoulun logo

Roboreel-hankkeen tavoitteena oli yritysten robotiikan mukanaan tuomien haasteiden tunnistaminen. Toinen tärkeä tavoite oli henkilöstön ja yritysten osaamisen lisääminen, jotta ne voisivat varautua tuleviin muutoksiin ja kolmantena tavoitteena oli uusien liiketoiminta-mahdollisuuksien löytäminen ja hyödyntäminen. Mikään näiden tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu ilman hyvä jatkuvaa pohdintaa ja suunnittelua.

 

Tarvittiin siis menetelmä, jolla me oppilaitokset kykenimme lähestymään yrityksiä ja auttaa heitä näkemään kehittymisen ja muutoksen tarve ja niiden keskeiset tekijät. Tavoite oli luoda toimintamalli, jotta voisimme lähestyä sekä yrityksiä että julkista organisaatiota ja kysyä nykyisiin ongelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin liittyviä joskus kipeitäkin kysymyksiä. Valmennuksessa oli kyettävä luomaan lyhyessä ajassa tilanne, jossa saavutetaan valmennettavien luottamus, niin että valmennettavat uskaltavat puhua avoimesti toiminnan ongelmista, kehittämisen tarpeista ja mahdollisesti myös aloittaa yrityksissä suunnitteluprosessi, joka johtaa pitkäaikaiseen jatkuvan kehittymisen prosessiin.

Anchor 1

Tämä julkaisu on osa Roboreel – robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa – - projektin valmentajan koulutus ja konsultointimateriaalia. Työkirjaa käytetään yhdessä valmentajan käsikirjan kanssa. Se toimii valmennuksessa valmennettavien työvälineenä ja tukee valmennuksien läpiviemistä. Työkirja koostuu käsiteltävien teemojen lyhyistä kuvauksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Se myös helpottaa työskentelyä ryhmätöiden ja yksilötyöskentely aikana, kun esitysmateriaali ei aina ole nähtävissä.

bottom of page